วันที่   4   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-16.30   - ประชุมโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  56  นายนิคม กกขุนทด