วันที่   21   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร
08.30-16.30 น.
  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ"
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 89  นางสาวนงลักษณ์ ประทิศ
ห้องปทุมทิพ
08.30-12.00 น.
  - นับระยะเวลาเกื้อกูล
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 6  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
ห้องปทุมทิพ
13.00-16.30 น.
  - การรายงานผลการติดตามฯ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 14  นางสาวชลิดา วงษ์สนิท
ห้องศรีเมืองปทุม
13.00-16.30 น.
  - ตรวจสอบคะแนนสอบ ผอ. รอง ผอ.ร.ร.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 10  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว