วันที่   20   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2564  7  นางสาวศิริลักษณ์ อะยังกุล
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-12.00   - ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ o-net ปีการศึกษา 2564  6  นายวัชรวิชย์ สิรภัทรวีรกุล