วันที่   12   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ
08.30-12.00 น.
  - รับรายงานตัว คผช.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 6  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
ห้องปทุมมาลย์
08.30-12.00 น.
  - รายงานตัส
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 6  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว