วันที่   11   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ
13.00-16.30 น.
  - ประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 5  นางขวัญประไพ วิชญคุปต์