วันที่   22   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร
08.30-16.30 น.
  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ"
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 89  นางสาวนงลักษณ์ ประทิศ
ห้องปทุมทิพ
08.30-12.00 น.
  - อ่านผลงานวิชาการ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 5  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
ห้องปทุมทิพ
13.00-16.30 น.
  - อ่านผลงานวิชาการ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 3  นางธารทิพย์ ชื่นจรูญ