วันที่   13   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ
08.30-12.00 น.
  - ประชุมโครงการฝึกอบรมด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
  - ขอใช้
 9  นางสาวนงลักษณ์ ประทิศ
ห้องศรีเมืองปทุม
08.30-16.30 น.
  - การดำเนินงานการสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ ประจำปี 2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 45  นางสาวจุฑามาศ วิจารณรงค์