วันที่   17   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมรักการอ่าน จัดโดย..กลุ่มนิเทศฯ  10  นางสาวจีราภา ประพันธ์พัฒน์