วันที่   2   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - จัดอบรมเพิ่มทักษะความรู้เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์  10  นางสาวศิริลักษณ์ อะยังกุล