วันที่   23   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - คัดเลือกสถานศึกษา รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  10  นางสาวศิริลักษณ์ อะยังกุล