วันที่   10   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - การอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้  60  นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ