วันที่   28   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมมาลย์ 13.00-16.30   - ประชุมคณณะกรรมการกำหนดราคากลางร่างขอบเขตของงานพร้อมคุณลักษณะงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน งบอุดหนุนจาก อบจ.ปทุมธานี ครั้งที่ 2/2565  7  นางสาวขวัญหทัย แพฟืน