วันที่   29   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร
08.30-16.30 น.
  - รับยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียนรอบสอง
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 10 - 50  นายอาทิตย์ เงินมาก