วันที่   21   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายครู  10  นายวัฒนา เจือจำ