วันที่   27   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร
08.30-16.30 น.
  - รับยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียนรอบสอง
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 10 - 50  นายอาทิตย์ เงินมาก
ห้องปทุมทิพ
08.30-16.30 น.
  - อ่านผลงานวิชาการ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 5  นางธารทิพย์ ชื่นจรูญ
ห้องปทุมทิพ
13.00-16.30 น.
  - ประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 6  นางขวัญประไพ วิชญคุปต์