วันที่   11   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-12.00   - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)  45  นางขวัญประไพ วิชญคุปต์