วันที่   27   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 13.00-16.30   - คัดเลือก ผอ.กลุ่มอำนวยการ  5  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว