วันที่   8   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่าน แอพลิเคชั่น ZOOM  15  นางอมรรัตน์ งามบุญสร้าง