วันที่   3   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-16.30   - นิเทศออนไลน์ สพม.ปทุมธานี  20  นายนิคม กกขุนทด
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - นิเทศออนไลน์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  10  นายวัชรวิชย์ สิรภัทรวีรกุล