วันที่   14   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ
13.00-16.30 น.
  - ประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นางสาวณภัทร ใจกล้า
ห้องศรีเมืองปทุม
08.30-16.30 น.
  - การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา Home school
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 17  นางสาวดลนภัส ประดับนิล