วันที่   2   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-16.30   - นิเทศออนไลน์ สพม.ปทุมธานี  20  นายนิคม กกขุนทด
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - นิเทศออนไลน์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  10  นายวัชรวิชย์ สิรภัทรวีรกุล
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-12.00   - สอบปากคำพยานฝ่ายผู้กล่าวหา สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ลับ ที่ 2/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 กรณีนายวุฒิกร จันทร์มาก ข้าราชการครุแล  4  ดาบตำรวจสมคิด ภู่​ผ่าน​