วันที่   26   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - นำเสนอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  15  นายอาทิตย์ เงินมาก