วันที่   20   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดเลือกครูแกนนำ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้  3  นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ