วันที่   31   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - จัดสรรที่เรียนรอบสอง  10 - 50  นายอาทิตย์ เงินมาก
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - การปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่และจัดทำทะเบียนประวัติ  10  นางธารทิพย์ ชื่นจรูญ
ห้องปทุมมาลย์ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีนัดสอบปากคำ จำนวน 1 ปาก  5  ดาบตำรวจสมคิด ภู่ผ่าน