วันที่   25   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - นักศึกษาฝึกประสบการณ์  22  นางขวัญประไพ วิชญคุปต์
ห้องปทุมทิพ 13.00-16.30   - สัมภาษณ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ  7  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว