วันที่   29   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร
08.30-12.00 น.
  - ประชุมอ่านผลงานวิชาการ
  - ขอใช้
 5  นางธารทิพย์ ชื่นจรูญ
ห้องปทุมทิพ
08.30-12.00 น.
  - รายงานตัว คผช
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 6  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
ห้องปทุมมาลย์
08.30-12.00 น.
  - รับรายงานตัว
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 5  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
ห้องศรีเมืองปทุม
08.30-12.00 น.
  - การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 40  นางสาวจุฑามาศ วิจารณรงค์
ห้องศรีเมืองปทุม
13.00-16.30 น.
  - การมอบทุนต่อเนื่องมูลนิธิสแตยเลย์ประเทศไทย
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 40  นางสาวจุฑามาศ วิจารณรงค์