วันที่   30   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - จัดสรรที่เรียนรอบสอง  10 - 50  นายอาทิตย์ เงินมาก