วันที่   4   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องศรีเมืองปทุม
08.30-12.00 น.
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 13  นางสาวทราย ปรานสุจริต
ห้องศรีเมืองปทุม
13.00-16.30 น.
  - ประชุมหารือแนวทางการป้องกันและดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 40  นางสาวธิดา ปรีชานุกูล