วันที่   29   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - จัดสรรที่เรียนรอบสอง  10 - 50  นายอาทิตย์ เงินมาก
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 13.00-16.30   - ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ครั้ง2/2566  20  นางสาวปุณยนุช พะมณี