วันที่   19   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ
08.30-12.00 น.
  - รับรายงานตัว คผช.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 10  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
ห้องปทุมทิพ
13.00-16.30 น.
  - นับระยะเวลาเกื้อกูล
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 5  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
ห้องศรีเมืองปทุม
08.30-12.00 น.
  - รายงานตัว รอง ผอ.ร.ร.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 10  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว