วันที่   28   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร
08.30-12.00 น.
  - การประชุมเชิงปฏิบัติการประกาศเจตนารมณ์
  - ขอใช้
 50  นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ
ห้องปทุมทิพ
13.00-16.30 น.
  - การคัดเลือกทุนพระราชทาน เฉลิมรากุมารีรุ่นที่ 8
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 10  นางสาวจุฑามาศ วิจารณรงค์