วันที่   22   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร
08.30-16.30 น.
  - ประชุมตัวแทนสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 90  นายวัชรวิชย์ สิรภัทรวีรกุล