วันที่   18   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - นักศึกษาฝึกประสบการณ์  22  นางขวัญประไพ วิชญคุปต์
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ  35  นายนิคม กกขุนทด