วันที่   1   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-12.00   - สอบวัดประเมินผลผู้เรียนที่จัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2565  7  นายอาทิตย์ เงินมาก
ห้องปทุมทิพ 13.00-16.30   - การประชุมสรุปการประเมินกลั่นกรองนักเรียนผู้ขอรับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2564  12  นางสาวดลนภัส ประดับนิล