วันที่   7   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือ  25  นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 13.00-16.30   - ประชุม ว.PA  6  นายต่อสกุล คณากัณฑ์