วันที่   29   มีนาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - กลุ่ม ICT อบรม Big Data for Education สำหรับ สพท. (Google Meet)  1  นางสาววันเพ็ญ แตงงาม