วันที่   31   มีนาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - กลุ่ม ICT อบรม Digi Data Camp 2021 Day 4 + อบรม PowerBI (Rhip Thailand)  1  นางสาววันเพ็ญ แตงงาม
ห้องปทุมมาลย์ 13.00-16.30   - สัมภาษณ์ครูภาษาจีน  5  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว