วันที่   10   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร
08.30-16.30 น.
  - ขอใช้ห้องประชุมสำหรับจัดเก็บข้อสอบ ONET ม.3 ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กพ 2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 10  นางสาวณภัทร ใจกล้า