วันที่   1   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 13.00-16.30   - ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรวมระดับจังหวัด  15  นางอมรรัตน์ งามบุญสร้าง
ห้องปทุมทิพ 13.00-16.30   - ประชุม DPA  6  นางสาวธิดา ปรีชานุกูล
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือ  25  นางเกตุทอง คงทน