วันที่   9   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 13.00-16.30   - รับชม Kick off เปิดตัวรายการ "คลินิก สตผ."  12  นางสาวขวัญหทัย แพฟืน