วันที่   22   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - อบรมพัฒนาครูที่ทำหน้าที่ “ครูนักจิตวิทยา” ประจำปี 2565  10  นางสาวศิริลักษณ์ อะยังกุล