วันที่   7   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ
08.30-12.00 น.
  - ประชุมรับนักเรียน สพฐ.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 5  นายอาทิตย์ เงินมาก