วันที่   23   มีนาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - สัมภาษณ์ พขร. กับประเมิน 38 ค. (2)  8  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว