วันที่   22   มีนาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - กลุ่ม ICT อบรม Digi Data Camp 2021 Day 2  1  นางสาววันเพ็ญ แตงงาม