วันที่   7   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-16.30   - รับสมัคร/แจ้งความจำนงการจัดสรรที่เรียนรอบสอง  30 - 50  นายอาทิตย์ เงินมาก