วันที่   2   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร 08.30-12.00   - ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566  47  นางสาวทราย ปรานสุจริต
ห้องปทุมทิพ 08.30-16.30   - ประเมินผลงานทางวิชาการ  5  นางสาวธิดา ปรีชานุกูล