วันที่   15   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องศรีเมืองปทุม
08.30-16.30 น.
  - การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน home school
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 21  นางสาวดลนภัส ประดับนิล