วันที่   8   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร
08.30-16.30 น.
  - การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ ONET ม.3
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 100  นางสาวณภัทร ใจกล้า
ห้องปทุมทิพ
13.00-16.30 น.
  - ปปช. ประจำจังหวัดปทุมธาน ขอหารือปัญหา อุปสรรค และแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 5  นางสาวขวัญหทัย แพฟืน
ห้องศรีเมืองปทุม
08.30-12.00 น.
  - มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 15  นางสาวธิดา ปรีชานุกูล