วันที่   11   มีนาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 1 (1 เม.ย.65)  13  นางสาวทราย ปรานสุจริต