วันที่   13   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ
08.30-12.00 น.
  - การดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นางศศิชา ทองสิน
ห้องศรีเมืองปทุม
08.30-16.30 น.
  - การดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 15-20  นางศศิชา ทองสิน